May 21, 2007

迷 ? 唔 迷 ?

剛看完愛美的BLOG
愛美提及了 "迷" 電視節目
立刻好想多咀回應一下

我都有好多個"迷"..

好似 SONIA 姐咁講,王貽興都OK 既,
但點解要做到佢CHEAP晒.

1) 點解要"濛眼"同用"重鼻音"講野呢?
2) 成晚兩個將幅黑超戴上戴落, 好嘔
3) 個紅衣晚裝女郎點要出現?
3) 個紅衣晚裝女郎點解要用三隻手指停放在秋官既shoulder上唔郁呢?
4) 佢好迷人嗎? 佢似70年代既人多D, 永遠個粉樣白過條頸咁多?
5) 最慘. 狂重覆對白,狂REPEAT片段, 鏡頭....由細聲講到大聲.......影完秋官左面.... 即刻影埋另外個三分面!

6) D內容? 好似我幾歲時都睇過? 無論系邊個電視台都見過咁既?

點解個節目咁懷舊既?

4 comments:

xiao zhu said...

睇左一集半之後,覺得好開心可以多半個鐘頭休息時間,完全眼尾都唔會"捎" 多吓。拉圾!

樂透翠斯 said...

小豬 ! 好野!

系呢度同你飲杯先! Cheers !

xiao zhu said...

Cheers! "啜" ^O^

喂,去番我度再睇睇喇唔該!

愛美 said...

其實TVB係覺得咁好型, 定係想搞笑?
TVB想捧王貽興呂慧儀, 定個導演同佢地有仇?

我諗冇人想開呢個謎謎謎謎謎....