July 3, 2007

TO 翠斯,

TO 翠斯,

原來留言給自己是那樣好玩, 一向都愛和反思,反省,想自己都可想上一天, 常問自己為什麼這樣走, 為什麼吃這個, 為什麼愛這個人... 為什麼頭痛.. 為什麼世界上要有鬧鐘... 為什麼要工作 ?

現在留言給自己, 感覺很好. 前一分鐘尚存的頭痛都溜走了, 這個自我冶療好極了.

最近喜歡鍛鍊身心, 正在測試跑步跟瑜珈那樣比較有較收緊肌肉...

瑜珈真有不錯的化學作用. 平時覺得簡單的動作, 在瑜珈房內足以大汗淋漓.
以及很喜歡那瑜珈的宗旨, 就是集中注意你每天都不會注意的"呼吸", 一吸一呼. 當你集中去那"一吸一呼"時, 可會消除你身心的痛楚.

及做任何動都要乎合 "balance" 取平衡, 左邊做了三十秒, 右邊亦要做三十秒.
以及無論動作又多難. 必須要嘗試. 嘗試+正確呼吸+信心+冷靜, 你會興奮你能做到!

這就是瑜珈的魅力. 老實說. 做好瑜珈, 不化粧都可紅粉菲菲見得人. 正!

這意思都是我做了廿多堂才領略到...
最初的堂還埋怨自己心軟參加了月供計劃..~_* !

可是現在真想每天都做到... 當中還喜歡幾位熱心於瑜珈教學的教師. 非常有heart !

現在很想飛呀. 很想不用趕時間做這個. 做那個. 及那討厭的鬧鐘 !

9 comments:

樂透翠斯 said...

TO ALL

簡單如圖中 FIT 女的伸展動作, 加幾下在意的呼吸, 都足以令你緊緊的肩膀放鬆幾磅.

不好意思的話, 可以像我在厠格伸展一下.

當然要清新的厠格才能"在意的呼吸"啦! HAHA

真心推介的簡單動作.
如有機會, 見面可指點皮毛.

ChecheBee said...

long time no yoga, i like yoga, the piece of slience...

樂透翠斯 said...

dear chechebee,

i used to be hate yoga coz that toooooo slow to me.... i lack of patience...

but now, i enjoy it so much, even i love do yoga in home.. the main point is it's really help solve my Back pain....

Really work.

Ruth Tam said...

Maybe I should try again. I usually do yoga only between terms, i.e. when I have no dance class. That's once or at most twice every 3 months.

樂透翠斯 said...

Dear RUth...

that s okay , i thought dancing for you is good enough to relaxing your stress...

but yogo really a good habbit to our life ..

and i believe you can preform Pretty positure when u do yoga !

xiao zhu said...

Hi there. Still busy?

樂透翠斯 said...

嘩, 小豬呀!!

好野,好耐無見你啦.

忙一定忙架啦, 點都會留番D時間比自己LAZY 一番..

嘿...嘿.. 8號我飛啦..去日本啦!

放幾日都唔夠, 最好一個地方接一個地方咁好就正啦!

xiao zhu said...

我日日都有上黎架!

樂透翠斯 said...

xiao zhu...

系呀.. 鍚晒你!

不過唔系成日UPDATE.. SORRY.

因為要有質素的BLOG. 堅持.