March 20, 2007

new Team

剛相識, 第二次見面, 難得好親切, 而又好真摰的朋友.

Polly, Tracy, Catherine & Rachel

Rachel 好多野講架, 佢話唔講野會死
我同 Rachel 一齊, 就一定笑死.
望住大家都會笑到肚痛

很久沒有這樣 "大笑" 過

星期四又見面, 28號又一齊做姊妹
生命多了條彩虹

哈哈

No comments: